ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ανοικτό υδραυλικό κανάλι ωφέλιμου μήκους 5m, ορθογωνικής διατομής πλάτους 0,075m και ύψους 0,1m. Τα τοιχώματα του αγωγού είναι διαφανή. Το κανάλι τροφοδοτείται από μεταλλική δεξαμενή με αντλία μέγιστης παροχής 10m3/hr.