ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Υδροδυναμική Θαλασσίων Ροών
Υδροδυναμική ανεμογενής και παλιρροιογενής θαλάσσια κυκλοφορία τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο (ομογενή ύδατα) όσο και κατά τη θερινή (θερμική στρωμάτωση). Αριθμητική προσομοίωση RANS και μετρήσεις πεδίου.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
  • Fourniotis, N.Th. and Horsch, G.M., 2008. “Simulation of the Winter Meso-Scale Wind and Tidal Circulation in the Gulf of Patras (Greece)”. Proc. 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering OMAE2008-57394, Estoril, Portugal.
  • Fourniotis, N.Th. and Horsch, G.M., 2007. “Validation of a Three-Dimensional Hydrodynamic Model and Application to the Gulf of Patras in Greece”. Proc. 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering and Research, Venice, Italy, 2007.


Έργα: