ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο διαθέτει έμπειρο ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελείται από οκτώ (8) μόνιμα μέλη και αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι κατηγορίες ανθρωπίνου δυναμικού του Εργαστηρίου δίδονται στον κατάλογο συνδέσμων αριστερά.