ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 

Το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1980.
 Η αρχική του ονομασία ήταν «Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων» και μετονομάστηκε σε «Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής» το 1991.
 Ο αείμνηστος Χρήστος Χατζηθεοδώρου διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου από το 1980 έως το 2006.
 Από το 2006 έως το 2020, Διευθυντής του Εργαστηρίου διετέλεσε ο Ομότιμος σήμερα Καθηγητής Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος.
 Από το 2020 έως σήμερα, Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Δήμας.
 
 Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η προώθηση της έρευνας και η παροχή υπηρεσιών σε θέματα ροής επιφανειακών, υπογείων και θαλασσίων υδάτων, ακτομηχανικής, υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων, καθώς και συναφών τεχνικών έργων.
 
 Το ανθρώπινο δυναμικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τρία μέλη ΔΕΠ, δύο Ομότιμους Καθηγητές, ένα μέλος ΕΤΕΠ και μία Διοικητικό Υπάλληλο.
 
 Το Εργαστήριο περιλαμβάνει τον κύριο εργαστηριακό χώρο εμβαδού περίπου 1000 m2, καθώς και έναν δευτερεύοντα περίπου 100 m2.
 Οι βασικές εγκαταστάσεις στον κύριο εργαστηριακό χώρο είναι η Μεγάλη Διώρυγα, η Μεσαία Διώρυγα, η Δεξαμενή Κυμάτων και το Δίκτυο Κλειστών Αγωγών Σταθερού Φορτίου με τον αντίστοιχο χώρο τοποθέτησης υδραυλικών ομοιωμάτων.
 Οι βασικές εγκαταστάσεις στο δευτερεύοντα χώρο είναι η Μικρή Διώρυγα και οι Υδραυλικές Τράπεζες με τις αντίστοιχες πειραματικές συσκευές.
 Το Εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό μέτρησης χαρακτηριστικών παραμέτρων και μεταβλητών ρευστού και ροής για εργασίες τόσο εργαστηρίου όσο και πεδίου.
 Στους χώρους του Εργαστηρίου υπάρχει Υπολογιστικό Δίκτυο το οποίο αποτελείται από περίπου 20 σειριακούς υπολογιστές και ένα παράλληλο υπολογιστή τεσσάρων (4) κόμβων.
 
 Τα μαθήματα, τα οποία προσφέρει το Εργαστήριο στα πλαίσια του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος δίδονται στον Πίνακα 1.
 Τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα απευθύνονται στους φοιτητές, οι οποίοι ακολουθούν την Κατεύθυνση Εμβάθυνσης "Υδραυλική Μηχανική - Τεχνολογία Περιβάλλοντος" και εκπονούν Διπλωματική Εργασία στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής.
 Κατά την τελευταία πενταετία, ο αριθμός των φοιτητών που έκαναν Διπλωματική Εργασία στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής είναι περίπου 10 ανά έτος.
 

  
   
   Πίνακας 1. Μαθήματα που προσφέρει το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής.

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                           

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
                          ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
                          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

                                                                                           
                                                                                           

α/α

                                                                                           
                                                                                           

Τίτλος

                                                                                           
                                                                                           

Εξάμηνο

                                                                                           
                                                                                           

Διδάσκων

                                                                                           
                                                                                           

1

                                                                                           
                                                                                           

Ρευστομηχανική

                                                                                           
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           

Χόρς

                                                                                           
                                                                                           

2

                                                                                           
                                                                                           

Υδραυλική

                                                                                           
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           

Δημητρακόπουλος

                                                                                           
                                                                                           

3

                                                                                           
                                                                                           

Υδρολογία

                                                                                           
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           

Καλέρης

                                                                                           
                                                                                           

4

                                                                                           
                                                                                           

Λιμενικά Έργα

                                                                                           
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           

Δήμας

                                                                                           
                                                                                           

5

                                                                                           
                                                                                           

Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις

                                                                                           
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           

Λαγγούσης

                                                                                           
                                                                                           

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
                          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
                          ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
                          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

                                                                                           
                                                                                           

6

                                                                                           
                                                                                           

Παράκτια Υδραυλική

                                                                                           
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           

Δήμας

                                                                                           
                                                                                           

7

                                                                                           
                                                                                           

Υπολογιστική Υδραυλική

                                                                                           
                                                                                           

8° & 10°

                                                                                           
                                                                                           

Δήμας

                                                                                           
                                                                                           

8

                                                                                           
                                                                                           

Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής

                                                                                           
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           

Χόρς

                                                                                           
                                                                                           

9

                                                                                           
                                                                                           

Στοιχεία Υδραυλικών Έργων

                                                                                           
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           

Λαγγούσης

                                                                                           
                                                                                           

10

                                                                                           
                                                                                           

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

                                                                                           
                                                                                           

                                                                                           
                                                                                           

Καλέρης

                                                                                           
                                                                                           

11

                                                                                           
                                                                                           

Υπόγεια Ύδατα

                                                                                           
                                                                                           

8° & 10°

                                                                                           
                                                                                           

Καλέρης

                                                                                           
                                                                                           

12

                                                                                           
                                                                                           

Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων

                                                                                           
                                                                                           

8° & 10°

                                                                                           
                                                                                           

Χόρς

                                                                                           
                                                                                           

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
                          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

                                                                                           
                                                                                           

13

                                                                                           
                                                                                           

Υδρομηχανική

                                                                                           
                                                                                           

 

                                                                                           
                                                                                           

Χόρς

                                                                                           
                                                                                           

14

                                                                                           
                                                                                           

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

                                                                                           
                                                                                           

 

                                                                                           
                                                                                           

Καλέρης

                                                                                           
                                                                                           

15

                                                                                           
                                                                                           

Υπόγεια Ύδατα

                                                                                           
                                                                                           

 

                                                                                           
                                                                                           

Καλέρης

                                                                                           
                                                                                           

16

                                                                                           
                                                                                           

Περιβαλλοντική Υδραυλική

                                                                                           
                                                                                           

 

                                                                                           
                                                                                           

Δημητρακόπουλος

                                                                                           
                                                                                           

17

                                                                                           
                                                                                           

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

                                                                                           
                                                                                           

 

                                                                                           
                                                                                           

Δήμας