ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 

Το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1980. Η αρχική του ονομασία ήταν «Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων» και μετονομάστηκε σε «Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής» το 1991. Ο ομότιμος Καθηγητής Χρήστος Χατζηθεοδώρου ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου από το 1980 έως το 2006. Από το 2006 έως σήμερα, Διευθυντής είναι ο Καθηγητής Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η προώθηση της έρευνας και η παροχή υπηρεσιών σε θέματα ροής επιφανειακών, υπογείων και θαλασσίων υδάτων, ακτομηχανικής, υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων, καθώς και συναφών τεχνικών έργων.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνει πέντε μέλη ΔΕΠ, ένα Επιστημονικό Συνεργάτη, ένα μέλος ΕΤΕΠ και μία Διοικητικό Υπάλληλο.

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει τον κύριο εργαστηριακό χώρο εμβαδού περίπου 1000m2, καθώς και έναν δευτερεύοντα περίπου 100m2. Οι βασικές εγκαταστάσεις στον κύριο εργαστηριακό χώρο είναι η Μεγάλη Διώρυγα, η Μεσαία Διώρυγα, η Δεξαμενή Κυμάτων και το Δίκτυο Κλειστών Αγωγών Σταθερού Φορτίου με τον αντίστοιχο χώρο τοποθέτησης υδραυλικών ομοιωμάτων. Οι βασικές εγκαταστάσεις στο δευτερεύοντα χώρο είναι η Μικρή Διώρυγα και οι Υδραυλικές Τράπεζες με τις αντίστοιχες πειραματικές συσκευές. Το Εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό μέτρησης χαρακτηριστικών παραμέτρων και μεταβλητών ρευστού και ροής για εργασίες τόσο εργαστηρίου όσο και πεδίου. Στους χώρους του Εργαστηρίου υπάρχει Υπολογιστικό Δίκτυο το οποίο αποτελείται από περίπου 20 σειριακούς υπολογιστές και ένα παράλληλο υπολογιστή τεσσάρων (4) κόμβων.

Τα μαθήματα, τα οποία προσφέρει το Εργαστήριο στα πλαίσια του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος δίδονται στον Πίνακα 1. Τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα απευθύνονται στους φοιτητές, οι οποίοι ακολουθούν την κατεύθυνση Γεωτεχνικής και Υδραυλικής Μηχανικής και εκπονούν Διπλωματική Εργασία στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής. Κατά την τελευταία πενταετία, ο αριθμός των φοιτητών που έκαναν Διπλωματική Εργασία στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής είναι περίπου 8 ανά έτος.

Πίνακας 1. Μαθήματα που προσφέρει το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α/α

Τίτλος

Εξάμηνο

Διδάσκων

1

Ρευστομηχανική

Χόρς

2

Υδραυλική

Δημητρακόπουλος

3

Υδρολογία

Καλέρης

4

Λιμενικά Έργα

Δήμας

5

Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις

Λαγγούσης

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

6

Παράκτια Υδραυλική

8° & 10°

Δήμας

7

Υπολογιστική Υδραυλική

8° & 10°

Δημητρακόπουλος

8

Εργαστηριακά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής

Χόρς

9

Στοιχεία Υδραυλικών Έργων

Λαγγούσης

10

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Καλέρης

11

Υπόγεια Ύδατα

Καλέρης

12

Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων

10°

Χόρς

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

13

Υδρομηχανική

 

Χόρς

14

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 

Καλέρης

15

Υπόγεια Ύδατα

 

Καλέρης

16

Περιβαλλοντική Υδραυλική

 

Δημητρακόπουλος

17

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

 

Δήμας

18

Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων

 

Χόρς

19

Ειδικά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής   Δήμας
Δημητρακόπουλος
Καλέρης
Λαγγούσης
Χορς