ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Η υποδομή του Εργαστηρίου περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα εξειδικευμένων εγκαταστάσεων και οργάνων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων. Η περιγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου δίδεται μέσω του καταλόγου συνδέσμων αριστερά.