ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2006-2008: Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Προστασία Παράκτιων Περιοχών από Ανθρωπογενή Ρύπανση και Αποκατάσταση Υπογείων Υδάτων Αντιστρέφοντας τη Διείσδυση Υφάλμυρου Νερού σε Παράκτιους Υδροφορείς.
Διάρκεια: 2006-2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β.Κ. Καλέρης

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα INTERREG IIIA, Ελλάδα-Ιταλία

Ερευνητικές περιοχές: Υπόγεια Ύδατα

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις