ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2013-2017: SEDITRANS Μεταφορά ιζήματος στο ποτάμιο, επιλήμνιο και παράκτιο περιβάλλον
Διάρκεια: 2013-2017

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Α. Δήμας

Φορέας Χρηματοδότησης: FP7-PEOPLE-2013-ITN

Ερευνητικές περιοχές: Μεταφορά Ιζήματος, Παράκτια Υδραυλική, Περιβαλλοντική Υδραυλική, Τυρβώδεις Ροές, Υδραυλική Μηχανική

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις, Εργαστηριακές Μετρήσεις