ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2007-2008: Διερεύνηση Υδραυλικής Συμπεριφοράς Υπερχειλιστή Φράγματος Αστερίου μέσω Εργαστηριακών Ομοιωμάτων.
Διάρκεια: 2007-2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Κ. Δημητρακόπουλος

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΧΩΔΕ

Ερευνητικές περιοχές: Υδραυλική Μηχανική

Υπηρεσίες: Εργαστηριακές Μετρήσεις