ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2006: Διερεύνηση Χαρακτηριστικών Ροής Ύδατος σε Εργαστηριακό Ομοίωμα Μονάδας Υδροληψίας Αντλιών Ψύξης (Άγιος Νικόλαος).
Διάρκεια: 2006

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α.Α. Δήμας

Φορέας Χρηματοδότησης: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Ερευνητικές περιοχές: Υδραυλική Μηχανική

Υπηρεσίες: Εργαστηριακές Μετρήσεις