ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2006-2008: Καινοτόμες Μορφές Επέμβασης για Διαχείριση Υποδομών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Διάρκεια: 2006-2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α.Κ. Δημητρακόπουλος

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα «Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτ. Ελλάδας» ΓΓΕΤ

Ερευνητικές περιοχές: Περιβαλλοντική Υδραυλική

Υπηρεσίες: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες