ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ανοικτό υδραυλικό κανάλι ωφέλιμου μήκους 60m, ορθογωνικής διατομής πλάτους 2,5m και ύψους 1,5m. Ένα τμήμα του τοιχώματος του αγωγού είναι διαφανές. Το κανάλι τροφοδοτείται από υπόγεια δεξαμενή με τέσσερις αντλίες μέγιστης παροχής 19.600m3/hr. Πάνω από το κανάλι έχει τοποθετηθεί ηλεκτροκινούμενο βαγονέτο, το οποίο μπορεί να κινείται σε όλο το μήκος του για να μεταφέρει όργανα μέτρησης και προσωπικό. Στην έξοδο του καναλιού υπάρχει τοξωτό θυρόφραγμα κινούμενο με δύο υδραυλικά έμβολα. Κατά μήκος του καναλιού υπάρχουν αισθητήρες υπερήχων για τη μέτρηση της στάθμης όπως επίσης και δύο κάμερες με δυνατότητα μαγνητοσκόπησης. Ο χειρισμός των αντλιών τροφοδοσίας, του θυροφράγματος και του βαγονέτου γίνεται με σύστημα τηλεμετρίας, από ειδικό χώρο του εργαστηρίου, στον οποίο συγκεντρώνονται και οι μετρήσεις των αισθητήρων που είναι εγκατεστημένοι στο κανάλι. Πάνω από το κανάλι υπάρχει γερανογέφυρα, η οποία καλύπτει όλο το μήκος του.