ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2005-2009: Αριθμητική Πρόβλεψη Κυμάτων, Ρευμάτων και Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Μεταφοράς στην Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη του Παλαιού και Νέου Λιμένα Πατρών.
Διάρκεια: Ιούλιος 2005 – Ιούνιος 2009

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Α. Δήμας, Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) 2003: (α ) Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, (β) Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και (γ) Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ).

Ερευνητικές περιοχές: Παράκτια Υδραυλική, Υδροδυναμική Θαλασσίων Ροών

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις

Μέλη ΔΕΠ Ερευνητικής Ομάδας:
 • Γεώργιος Μ. Χορς, Επικ. Καθηγητής
  Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος, Καθηγητής
  Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Βασίλειος Καλέρης, Καθηγητής
  Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Παναγιώτης Χ. Γιαννόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
  Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Πανεπιστήμιο Πατρών
Υποψήφιοι Διδάκτορες:
 • Άγγελος Σ. Δημακόπουλος (Διατριβή Α’)
  Επιβλέπων: Α.Α. Δήμας
  Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Νικόλαος Θ. Φουρνιώτης (Διατριβή Β’)
  Επιβλέπων: Γ.Μ. Χορς
  Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  Πανεπιστήμιο Πατρών
Προϋπολογισμός Έργου: 90.000 €

Αντικείμενο του έργου είναι η αριθμητική πρόβλεψη κυμάτων, ρευμάτων και περιβαλλοντικών παραμέτρων μεταφοράς στην ευρύτερη παράκτια ζώνη του παλαιού και νέου λιμένα Πατρών. Στόχοι του έργου είναι να αναπτυχθούν υπολογιστικά μοντέλα πρόβλεψης της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής στη ζώνη απόσβεσης θραυομένων κυμάτων και της τρισδιάστατης κυκλοφορίας ανεμογενών και παλιρροιογενών ρευμάτων καθώς και της αλληλεπίδρασής τους. Οι προβλέψεις βασίζονται στην αριθμητική προσομοίωση των σχετικών ροών.

Το έργο αποτελείται από δύο διδακτορικές διατριβές με τίτλους «Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης» (Διατριβή Α') και «Τρισδιάστατη αριθμητική προσομοίωση της κυκλοφορίας του Πατραϊκού κόλπου με έμφαση στον υπολογισμό ρευμάτων στην παράκτια ζώνη του λιμένα Πατρών» (Διατριβή Β').

Η εκπόνηση κάθε διατριβής πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Για την Διατριβή Α', κατά την πρώτη φάση έγινε η ανάπτυξη και η επαλήθευση του αριθμητικού κώδικα, κατά τη δεύτερη φάση μελετήθηκε η δισδιάστατη ροή θραυομένων κυμάτων σε επίπεδο πυθμένα μη μηδενικής κλίσης με χρήση μοντέλου επιφανειακού στροβίλου και κατά την τρίτη φάση μελετήθηκε η δισδιάστατη και η τρισδιάστατη ροή θραυομένων κυμάτων με επίπεδο πυθμένα μη μηδενικής κλίσης. Για τη Διατριβή Β', κατά την πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε η ταξινόμηση και επεξεργασία ωκεανογραφικών μετρήσεων οι οποίες έχουν γίνει κατά το παρελθόν στον Πατραϊκό Κόλπο από διάφορους οργανισμούς (ΕΚΘΕ, διάφορα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών), συλλογή των αντιστοίχων μετεωρολογικών μετρήσεων (ΕΜΥ, αεροδρόμιο Αράξου, εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών) και εισαγωγή των μετρήσεων αυτών στον αριθμητικό κώδικα. Κατά τη δεύτερη φάση έγιναν προσομοιώσεις στη βαθυμετρία όλου του Πατραϊκού και κατά την τρίτη έγιναν προσομοιώσεις εστιασμένες στη βυθομετρία της παράκτιας περιοχής του νοτίου Πατραϊκού.

Αποτελέσματα
Δημοσιεύσεις
 1. Dimas, A.A. and Dimakopoulos, A.S., 2009. A Surface-Roller Model for the Numerical Simulation of Spilling Wave Breaking Over Constant Slope Beach. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering (ASCE), accepted.
 2. Dimakopoulos, A. S. and Dimas, A. A., 2008. Large-Wave Simulation of Spilling Breakers Over Immersed Longshore Bar. Proc. 16th Congress of Asia and Pacific Division of International Association of Hydraulic Engineering and Research and 3rd IAHR International Symposium on Hydraulic Structures A4a124, 20-23 October, Nanjing, China.
 3. Fourniotis, N. Th. and Horsch, G. M., 2008. Modeling Wind and Tide-Induced Currents in the Eastern Ionian Sea: Patraikos Gulf (Greece). Proc. 16th Congress of Asia and Pacific Division of International Association of Hydraulic Engineering and Research and 3rd IAHR International Symposium on Hydraulic Structures A4a125, 20-23 October, Nanjing, China.
 4. Dimakopoulos, A. S. and Dimas, A. A., 2008. Large-Wave Simulation of Spilling Breakers Over Constant-Slope Bottom. Proc. 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering OMAE2008-57164, 15-20 June, Estoril, Portugal.
 5. Fourniotis, N. Th. and Horsch, G. M., 2008. Simulation of the Winter Meso-Scale Wind and Tidal Circulation in the Gulf of Patras (Greece). Proc. 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering OMAE2008-57394, 15-20 June, Estoril, Portugal.
 6. Dimakopoulos, A. S. and Dimas, A. A., 2007. Numerical Simulation of Two-Dimensional Free-Surface Flow and Wave Transformation Over Constant-Slope Bottom Topography. Proc. 5th Joint ASME/JSME Fluids Engineering Conference, FEDSM2007-37520, San Diego, California.
 7. Fourniotis, N. Th. and Horsch, G. M., 2007. Validation of a Three-Dimensional Hydrodynamic Model and Application to the Gulf of Patras in Greece. Proc. 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering and Research, 1-6 July, Venice, Italy.
 8. Fourniotis, N. Th. and Horsch, G. M., 2007. 3-D Numerical Modeling of Wind-Induced Circulation in the Gulf of Patras: Winter Season. [Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση της Ανεμογενούς Κυκλοφορίας του Πατραϊκού Κόλπου: Χειμερινή Περίοδος]. Congress of EWRA, European Water Resources Association, Water Resources Management: New Approaches and Technologies, 14-16 June, Chania, Crete-Greece.

Περισσότερα βίντεο