ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ανοικτό υδραυλικό κανάλι ωφέλιμου μήκους 8m, ορθογωνικής διατομής πλάτους 0,30m και ύψους 0,4m. Τα τοιχώματα του αγωγού είναι διαφανή. Το κανάλι τροφοδοτείται από μεταλλική δεξαμενή με αντλία μέγιστης παροχής 100m3/hr.