ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Το υπολογιστικό δίκτυο του Εργαστηρίου αποτελείται από περίπου 20 σειριακούς υπολογιστές και ένα παράλληλο υπολογιστή τεσσάρων (4) κόμβων.