ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Μετρήσεις Πεδίου
Διενέργεια μετρήσεων (α) ύψους κύματος, στάθμης θαλάσσης, ταχύτητας ρευμάτων και φυσικών χαρακτηριστικών θαλασσίων υδάτων, (β) ταχύτητας ροής, στάθμης και φυσικών χαρακτηριστικών επιφανειακών υδάτων και (γ) στάθμης και φυσικών χαρακτηριστικών υπογείων υδάτων.


Έργα: