ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Εργαστηριακές Μετρήσεις
Διενέργεια μετρήσεων μεταβλητών (ταχύτητα, πίεση, βάθος) ροής στη Μεγάλη Διώρυγα, στη Μεσαία Διώρυγα, στη Δεξαμενή Κυμάτων, καθώς και σε εργαστηριακά ομοιώματα υδραυλικών κατασκευών.


Έργα: