ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις
Εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών και προσομοιώσεων σε προβλήματα που καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο διαθέτει τα παρακάτω πακέτα λογισμικού:
  • FLUENT: Στρωτή ή τυρβώδης, δισδιάστατη ή τρισδιάστατη ροή σε σύνθετες υδραυλικές κατασκευές. Προσομοίωση LES και RANS.
  • HAMMER, HAESTAD METHODS: Ροή σε συστήματα κλειστών και ανοικτών αγωγών.
  • SIMPLER: Στρωτή ή τυρβώδης, δισδιάστατη ελλειπτική ή τρισδιάστατη παραβολική ροή.
  • MIKE21, ΜΙΚΕ3, LWaveS: Παράκτια υδραυλική και μεταφορά ιζήματος. Υδροδυναμική θαλασσίων ροών. Προσομοίωση LES, RANS, Boussinesq και Εξίσωσης Ήπιας Κλίσης.
  • MIKE SHE, MIKE BASIN: Διαχείριση υδατικών πόρων.
  • Processing Modflow Pro (MODFLOW, PMPATH), Visual MODFLOW Pro (MODFLOW, SEAWAT, MODPATH), ArgusONE (SUTRA), FASTC, SWIFT, VAPOURX, GWPROB: Ροή και μεταφορά μάζας στην κορεσμένη και ακόρεστη ζώνη του εδάφους.
  • WMS, ENNS, HAESTAD METHODS, MIKE SHE: Υδρολογική προσομοίωση.


Έργα: