ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 

2007-2008: Διερεύνηση Υδραυλικής Συμπεριφοράς Υπερχειλιστή Φράγματος Αστερίου μέσω Εργαστηριακών Ομοιωμάτων.
2007-2008: Αριθμητική Προσομοίωση Κυμάτων, Κυματογενών Ρευμάτων και Στερεομεταφοράς στη Δυτική Ακτή του Συγκροτήματος Grand Resort Lagonissi.
2006-2008: Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Προστασία Παράκτιων Περιοχών από Ανθρωπογενή Ρύπανση και Αποκατάσταση Υπογείων Υδάτων Αντιστρέφοντας τη Διείσδυση Υφάλμυρου Νερού σε Παράκτιους Υδροφορείς.
2006-2008: Καινοτόμες Μορφές Επέμβασης για Διαχείριση Υποδομών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
2006: Διερεύνηση Χαρακτηριστικών Ροής Ύδατος σε Εργαστηριακό Ομοίωμα Μονάδας Υδροληψίας Αντλιών Ψύξης (Άγιος Νικόλαος).
2005-2009: Αριθμητική Πρόβλεψη Κυμάτων, Ρευμάτων και Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Μεταφοράς στην Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη του Παλαιού και Νέου Λιμένα Πατρών.
2005-2007: Αριθμητική Προσομοίωση και Πειραματική Επαλήθευση Τυρβώδους Ροής Κυματισμών σε Παράκτια Ζώνη με Κυματοειδή Μορφολογία Πυθμένα.
2005-2007: Ανάπτυξη Μεθοδολογιών Χαμηλού Κόστους για Ταχεία Πρόβλεψη και Παρακολούθηση Ρύπανσης Ποταμών.
2003-2006: Προσομοίωση Θραυομένων Κυμάτων στην Παράκτια Ζώνη.
2001-2004: Ανάλυση και Προσομοίωση Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Ρευμάτων Πυκνότητας Βαρύτερων του Αποδέκτη.


Σελίδες: << <  1 2 >>