ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Υπόγεια Ύδατα

Ανταλλαγή μεταξύ επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Προσδιορισμός υδραυλικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών υδροφορέων. Εξυγίανση της ακόρεστης ζώνης του εδάφους (μέθοδος άντλησης αέρα για την απομάκρυνση πτητικών ρύπων). Διαχείριση παράκτιων υδροφορέων (παρακολούθηση και αντιμετώπιση της διείσδυσης θαλασσινού νερού, εκροή γλυκού νερού στη θάλασσα). Αριθμητική προσομοίωση και μετρήσεις πεδίου.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

  • Kaleris, V.K. and A.I. Ziogas, 2008: Protection of pumping wells near infiltrating intermittent streams. Electronic Proc. of IAHR International Groundwater Symposium: Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations; Theory, Modelling &Applications, June 18-20, 2008, Istanbul, Turkey.
  • Kaleris, V.K., 2007: The importance of submarine groundwater discharge for the pollution of the near shore sea water. Electronic Proc. of 32nd IAHR Congress “Harmonizing the Demand of Art and Nature in Hydraulics, eds. Giambolo di Silvio and Stefano Lanzoni, July 1-6, 2007, Venice, Italy, Theme B1.c, Groundwater-Seawater interaction, paper B1.c-036, 10 Pages.
  • Kaleris, V., 2006. Submarine groundwater discharge: Effects of hydrogeology and of near shore surface water bodies. Journal of Hydrology, 325, 96-117.
  • Kaleris, V., G. Lagas, S. Marczinek and J. Piotrowski, 2002: Estimation of submarine groundwater discharge: an example from the western Baltic Sea. Journal of Hydrology, 265/1-4, 76-99.
  • Kaleris, V., 2002: Influence of rate-limited sorption on the cleanup of layered soils by vapor extraction. Journal of Contaminant Hydrology, 55, 1-27.
     


Έργα: